TERMINY REKRUTACJI

Terminy rekrutacji:

od 16 maja do 30 maja 2022r. do godz.1500.

 • termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oddziału przygotowania wojskowego

od 16 maja do 20 czerwca 2022r. do godz.1500.

 • termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 31 maja do 13 czerwca 2022r.

 • przeprowadzenie testu sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego
 • do 07 lipca 2022r. II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić do testu sprawności fizycznej

od 24 czerwca do 13 lipca 2022r. do godz.1500.

 • termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkoły do której kandyduje

do 15 czerwca 2022r.

 • podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki testu sprawności fizycznej
 • do 08 lipca II termin podania do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki testu sprawności fizyczne, którzy z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić do testu sprawności fizycznej w I terminie

13 lipca 2022r.

 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20 lipca 2022r.

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 20 lipca do 25 lipca 2022r.

 • wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych.
 • przeprowadzanie badań lekarskich kandydatów zakwalifikowanych – W.N.Z.O.Z.PROMED
  Poradnia Medycyny Pracy. ul. Żeromskiego 18, 41-902 Bytom

od 21 lipca do 28 lipca 2022r. do godz.1500.

 • potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

29 lipca 2022r. do godz.1400.

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Rekrutacja uzupełniająca

od 1 sierpnia 2022r.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).