TERMINY REKRUTACJI

Terminy rekrutacji:

od 17 maja do 31 maja 2021r. do godz.1500.

 • termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oddziału przygotowania wojskowego

od 17 maja do 21 czerwca 2021r. do godz.1500.

 • termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 1 czerwca do 14 czerwca 2021r.

 • przeprowadzenie testu sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego
 • do 08 lipca 2021r. II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić do testu sprawności fizycznej

od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. do godz.1500.

 • termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkoły do której kandyduje

do 17 czerwca 2021r.

 • podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki testu sprawności fizycznej
 • do 09 lipca II termin podania do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki testu sprawności fizyczne, którzy z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić do testu sprawności fizycznej w I terminie

14 lipca 2021r.

 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

22 lipca 2021r.

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 22 lipca do 28 lipca 2021r.

 • wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych.
 • przeprowadzanie badań lekarskich kandydatów zakwalifikowanych – NZOZ
  „ZBM ZDROWIE” s.j. ul. Powstańców Warszawskich 64b/1, 41-902 Bytom

od 23 lipca do 30 lipca 2021r. do godz.1500.

 • potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu*

2 sierpnia 2021r. do godz.1400.

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 * W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 1500. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Rekrutacja uzupełniająca

od 3 do 23 sierpnia 2021r.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).