STYPENDIUM PREZESA ZDZ W KATOWICACH

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach uczniom osiągającym wyróżniające się wyniki w nauce, wykazujących się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej, może być przyznane stypendium.

Stypendium za wyniki w nauce jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego, a jego wysokość uzależniona jest  od osiągniętej średniej ocen. 

Za średnią 4,75-4,85 uczniowie otrzymują stypendium III stopnia w kwocie 100,00 zł

Za średnią 4,86-5,04 uczniowie otrzymują stypendium II stopnia w kwocie 150,00 zł

Za średnią 5,05 i powyżej uczniowie otrzymują stypendium I stopnia w kwocie 200,00 zł

Stypendium uzależnione jest również od co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania