Branżowa Szkoła II Stopnia - Technik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła II Stopnia – Technik pojazdów samochodowych, symbol zawodu 311513 - NOWOŚĆ!

ZAPISZ SIĘ

zajęcia edukacyjne prowadzone są w oparciu o bazę lokalową i dydaktyczną w budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Wszystkie sale lekcyjne dla przedmiotów ogólnokształcących są odpowiednio wyposażone w pomoce dydaktyczne do prowadzania zajęć.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Czas trwania nauki: 2 lata

Naukę może podjąć: absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie: Mechanik pojazdów samochodowych

Zajęcia praktyczne: w wybranym przez siebie zakładzie pracy.

Wynagrodzenie: za pracę w zakładzie uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

Zakończenie nauki: nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji i uzyskaniem dyplomu technika oraz uzyskaniem wykształcenia średniego branżowego

Dalsza nauka: uczeń Branżowej Szkoły II Stopnia zdobywa wiedzę pozwalającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po zdaniu matury może kontynuować naukę na studiach wyższych.

Technik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych, zapewnia doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych wyszukuje usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu, demontuje i montuje części samochodowe, zabezpiecza i segreguje zużyte części oraz materiały eksploatacyjne przeznaczone do utylizacji, przeprowadza rozruch oraz próby działania pojazdów samochodowych po naprawie, sprawdza poprawność działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych i elektronicznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych. Dokonuje rozliczeń kosztów usług w zakresie diagnostyki, obsługi, naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych, prowadzi dokumentację wykonanych napraw oraz sporządza kosztorys obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

Wpisowe 50zł, czesne za szkołę 180 zł/miesięcznie (dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny obowiązują zniżki we wpłatach czesnego).

Serdecznie zapraszamy!

ZAPISZ SIĘ