Branżowa Szkoła II Stopnia - Technik handlowiec

Branżowa Szkoła II Stopnia – Technik handlowiec, symbol zawodu 522305 - NOWOŚĆ!

ZAPISZ SIĘ

zajęcia edukacyjne prowadzone są w oparciu o bazę lokalową i dydaktyczną w budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Wszystkie sale lekcyjne dla przedmiotów ogólnokształcących są odpowiednio wyposażone w pomoce dydaktyczne do prowadzania zajęć.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Czas trwania nauki: 2 lata

Naukę może podjąć: absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie: Sprzedawca

Zajęcia praktyczne: w wybranym przez siebie zakładzie pracy.

Wynagrodzenie: za pracę w zakładzie uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

Zakończenie nauki: nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji i uzyskaniem dyplomu technika oraz uzyskaniem wykształcenia średniego branżowego

Dalsza nauka: uczeń Branżowej Szkoły II Stopnia zdobywa wiedzę pozwalającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po zdaniu matury może kontynuować naukę na studiach wyższych.

Technik handlowiec to osoba, która potrafi wykonywać zadania zawodowe z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działalności handlowej. Potrafi przyjmować dostawy oraz przygotowywać towary do sprzedaży. Jego praca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej firmy. Handlowiec w zakresie wykonywania zadań zawodowych sprzedawcy wykonuje czynności zawodowe w punktach sprzedaży detalicznej, drobnodetalicznej, hurtowej oraz sklepach internetowych. Może prowadzić obsługę klienta metodą tradycyjną, samoobsługową, preselekcji oraz wysyłkową.

Do jego obowiązków należy prowadzenie działań reklamowych i marketingowych, organizowanie i prowadzenie działań handlowych, a także zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa. Realizuje zamówienie klienta, sporządza dokumenty sprzedaży, dokumenty handlowe i magazynowe oraz dokonuje niezbędnych rozliczeń, opracowuje ofertę handlową dostosowaną do potrzeb klientów, stosuje pośrednie i bezpośrednie formy sprzedaży towarów i usług, zamawia towary i usługi na podstawie oferty handlowej, prowadzi negocjacje handlowe oraz działania promocyjne przedsiębiorstwa handlowego, przyjmuje reklamację i przeprowadzi postępowanie reklamacyjne, przeprowadza inwentaryzację metodą spisu z natury oraz określa koszty i przychody działalności handlowej, obsługuje urządzenia techniczne wspomagające sprzedaż towarów, dobiera sposób rozmieszczania towarów w magazynie i sali sprzedażowej ze względu na stosowaną metodę sprzedaży.

Wpisowe 50zł, czesne za szkołę 180 zł/miesięcznie (dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny obowiązują zniżki we wpłatach czesnego).

Serdecznie zapraszamy!

ZAPISZ SIĘ