Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia zajęcia edukacyjne prowadzi w oparciu o bazę lokalową i dydaktyczną w budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Wszystkie sale lekcyjne dla przedmiotów ogólnokształcących są odpowiednio wyposażone w pomoce dydaktyczne do prowadzania zajęć.

Czas trwania nauki: 3 lata

Zajęcia praktyczne: w wybranym przez siebie zakładach pracy.

Wynagrodzenie: za pracę w zakładzie uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

Zakończenie nauki: nauka kończy się egzaminem czeladniczym zdawanym przed komisją egzaminacyjną w Izbie Rzemieślniczej.

Straż pracy: po ukończeniu szkoły absolwent ma zaliczone 3 lata pracy.

Dalsza nauka: absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia może kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia i otrzymać tytuł technika lub wybrać kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym, gdzie nauka po ukończonej Szkole Branżowej I Stopnia trwa 2 lata.

W tym roku otwieramy klasę wielozawodową.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!